Archiwum dla miesiąca: kwiecień 2013

Banki centralne

Każdy kraj posiada swój bank centralny, zajmujący się funkcjonowaniem systemu bankowego, polityką finansową, wprowadzaniem do obiegu pieniądza gotówkowego, prowadzeniem rachunków innych banków i instytucji państwowych.

Dla rynku Forex istotne jest, że bank centralny ma duży wpływ na działanie tego rynku, ma za zadanie prowadzenie polityki kształtowania kursu waluty krajowej (zapewnienie stabilności waluty). Bank zarządza także rezerwami złota i dewizowymi, ustala stopy procentowe, przeciwdziała inflacji i ingeruje w politykę kredytową banków komercyjnych.

Przykłady banków centralnych: Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Centralny, System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, Bank Japonii, Szwajcarski Bank Narodowy, Bank Anglii, itd.

Dolar amerykański – główna waluta inwestycyjna

Dolar amerykański (USD – United States Dollar) to oficjalna waluta USA i kilku mniejszych państw. Dolar jest główną walutą na rynku Forex, wchodzi w skład wszystkich najważniejszych par walutowych. Jest uniwersalnym punktem odniesienia dla wyceny wszystkich innych walut – ich wartość podawana jest w dolarach amerykańskich.

Dolar zaczął dominować w gospodarce światowej i obrocie międzynarodowym po II wojnie światowej (gospodarka USA była po wojnie mniej zniszczona niż inne, a Europa była zadłużona wobec Stanów). Wtedy wprowadzono parytet dolara dla innych walut. Ciągle ustalano kursy walut według parytetu złota, ale jedyną walutą, na jaką mogło być wymieniane złoto stał się dolar amerykański.

USA to obecnie największa krajowa gospodarka świata, a dolar jest jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie. Głównym czynnikiem, decydującym o wartości dolara jest bank centralny USA – Fed (Rezerwa Federalna – Federal Reserve).

Bilans handlowy eksportu i importu

Jednym ze wskaźników makroekonomicznych, wykorzystywanych w analizie fundamentalnej rynku Forex jest bilans handlowy. Polega on na zestawieniu wpływów z eksportu towarów za granicę i wpłat za towary importowane do danego kraju. Bilans handlu zagranicznego ma duże znaczenie w ocenie stanu gospodarki. Jest częścią szerszego bilansu płatniczego.

Ujemny bilans handlowy, jeśli nie jest zjawiskiem normalnym w gospodarce danego kraju, świadczy o pogorszeniu sytuacji gospodarczej i jest negatywnym sygnałem w handlu walutami. Natomiast zazwyczaj dodatni bilans handlowy zwiększa wartość waluty względem innych.

Deficyt w handlu zagranicznym najczęściej oznacza, że więcej produktów jest importowanych niż eksportowanych i więcej jest zużywanych, niż produkowanych, czyli więcej pieniędzy opuszcza kraj, niż do niego napływa. To może skończyć się spadkiem wartości waluty.

Euro – wspólna waluta w Europie

Nazwa Euro została przyjęta w 1995 roku, ale nowa waluta weszła do obiegu w formie gotówkowej dopiero 1 stycznia 2002 roku. Euro zastąpiło europejskie waluty krajowe i jest prawnym środkiem prawniczym w 17 państwach (stan na 2013 rok).

Wprowadzenie euro to namacalny efekt zacieśniania integracji europejskiej. Unia walutowa oznacza prowadzenie wspólnej polityki pieniężnej. W strefie euro zajmuje się tym Europejski Bank Centralny, mający swoją siedzibę we Frankfurcie nad Menem.

Aby móc wejść do strefy euro, trzeba spełnić konkretne kryteria monetarne i fiskalne (tzw. kryteria konwergencji). Określone są poziomy inflacji, długu publicznego, deficytu budżetowego i stóp procentowych, których nie można przekroczyć. Waluta musi również mieć stabilny kurs wymiany na przestrzeni ostatnich 2 lat.

Czym jest recesja gospodarcza?

Często słyszymy ostatnio o postępującym kryzysie w gospodarkach różnych krajów. Zazwyczaj mamy jeszcze do czynienia z recesją, która jest początkowym etapem kryzysu. Recesja to jedna z faz cyklu koniunktury gospodarczej, określająca pogorszenie się stanu gospodarki, przejawiająca się ujemnym wzrostem PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Kryzys jest negatywnym rozwinięciem recesji.

Charakterystyczne dla fazy recesji są spadek poziomu wydajności pracy, obniżenie wynagrodzeń, spadek produkcji, zahamowanie wzrostu cen, wzrost bezrobocia. Często recesja związana jest z inflacją lub deflacją.

Jakie są przyczyny recesji? Przede wszystkim jest to zła polityka pieniężna i nieodpowiedni poziom ingerencji państwa w sterowanie gospodarką. Przyczyną recesji bywają także wojny i kataklizmy.