Archiwum kategorii: Wskaźniki makroekonomiczne

Czym jest recesja gospodarcza?

Często słyszymy ostatnio o postępującym kryzysie w gospodarkach różnych krajów. Zazwyczaj mamy jeszcze do czynienia z recesją, która jest początkowym etapem kryzysu. Recesja to jedna z faz cyklu koniunktury gospodarczej, określająca pogorszenie się stanu gospodarki, przejawiająca się ujemnym wzrostem PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały. Kryzys jest negatywnym rozwinięciem recesji.

Charakterystyczne dla fazy recesji są spadek poziomu wydajności pracy, obniżenie wynagrodzeń, spadek produkcji, zahamowanie wzrostu cen, wzrost bezrobocia. Często recesja związana jest z inflacją lub deflacją.

Jakie są przyczyny recesji? Przede wszystkim jest to zła polityka pieniężna i nieodpowiedni poziom ingerencji państwa w sterowanie gospodarką. Przyczyną recesji bywają także wojny i kataklizmy.

Dane makroekonomiczne w analizie fundamentalnej

W analizie fundamentalnej wykorzystuje się m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne:

 • ogólne raporty na temat gospodarki różnych regionów
 • raporty o stanie branży przemysłowej i usługowej, indeks produkcji przemysłowej
 • raporty o opiniach i nastrojach konsumentów, nastroje przedsiębiorców, punkty widzenia ekspertów
 • raport o cenach typowego koszyka konsumpcyjnego, zmiany w poziomie dochodów osobistych i wydatków
 • wskaźnik zamówień dla producentów dóbr trwałych, wskaźnik sprzedaży w przedsiębiorstwach detalicznych
 • raporty o stanie zatrudnienia, o liczbie zasiłków
 • sprzedaż domów, liczba rozpoczętych budów, wskaźnik wydatków na konstrukcje budowlane
 • Produkt Krajowy Brutto
 • wskaźniki inflacji
 • bilans handlowy eksportu i importu

 

Bezrobocie, poziom zatrudnienia

Bezrobocie to stan, w którym część ludzi zdolnych do pracy i deklarujący chęć jej podjęcia nie ma możliwości zatrudnienia. Poziom zatrudnienia w danym kraju świadczy o stanie jego gospodarki i jest trudnym problemem społecznym, spędzającym sen z powiek politykom.

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Osoby aktywne zawodowo to zarówno pracujący, jak i poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne, które mogą zostać zatrudnione w pewnych zawodach.

Przyczyny bezrobocia to m.in.:

 • wysokie dla pracodawców koszty pracy
 • popyt na pracowników niedopasowany do podaży
 • sztywne prawo pracy
 • niedopasowanie terytorialne pracowników i pracodawców
 • brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów

 

Inflacja

Inflacja słusznie kojarzy się ze wzrostem cen towarów i usług oraz ze spadkiem wartości pieniądza. Wtedy za te same pieniądze możemy kupować coraz mniej. Fachowo mówiąc, inflacja jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen. Roczną stopę inflacji oblicza się porównując wartość koszyka konsumpcyjnego (czyli poziomu cen) z danego miesiąca z wartością z tego samego miesiąca w poprzednim roku.

Przyczynami powstawania inflacji są:

 • nadmierna emisja pieniądza
 • nadmierny wzrost popytu
 • długotrwała nadwyżka eksportu nad importem (dodatni bilans handlowy)
 • wydatki budżetu państwa przewyższające wpływy (zły budżet)
 • wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców, co wiąże się ze zmniejszeniem podaży)
 • import inflacji (wzrost cen artykułów importowanych i tym samym kosztów produkcji)

 

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonym czasie (najczęściej w ciągu roku). Bierzemy pod uwagę dobra i usługi wytworzone z zasobów znajdujących się na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy kapitał pochodzi z zagranicy. PKB jest różnicą między produkcją całkowitą a wartością dóbr i usług, które zostały zużyte przy tej produkcji.

Wskaźnik PKB jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Odzwierciedla stan gospodarki i wskazuje, w jakim kierunku gospodarka danego kraju zmierza. Szczególnie interesują się nim inwestorzy, którzy na jego podstawie podejmują decyzje wpływające na rynek finansowy.