Archiwum dla miesiąca: marzec 2013

Fazy cyklu koniunkturalnego

Cykle koniunkturalne to powtarzające się zachowania gospodarek poszczególnych krajów. Zachowania te można podzielić na poszczególne fazy:

Faza recesji (kryzysu) to pogarszanie się stanu gospodarki, przejawia się obniżeniem PKB i spadkiem zatrudnienia. Spada także popyt na towary, produkcja i ceny.

Faza dna (depresji) oznacza, że gospodarka osiąga najniższy poziom. PKB już nie spada, bezrobocie się nie zmienia. Taki stan może trwać aż nastąpi poprawa.

Faza ożywienia to poprawa stanu gospodarki, wzrost wszystkich czynników makroekonomicznych. Rośnie konsumpcja, produkcja, ceny i optymizm inwestorów.

Faza szczytowa ma miejsce w momencie, gdy wskaźniki się zatrzymują i stan gospodarki staje na najwyższym poziomie.

 

Dane makroekonomiczne w analizie fundamentalnej

W analizie fundamentalnej wykorzystuje się m.in. takie wskaźniki makroekonomiczne:

 • ogólne raporty na temat gospodarki różnych regionów
 • raporty o stanie branży przemysłowej i usługowej, indeks produkcji przemysłowej
 • raporty o opiniach i nastrojach konsumentów, nastroje przedsiębiorców, punkty widzenia ekspertów
 • raport o cenach typowego koszyka konsumpcyjnego, zmiany w poziomie dochodów osobistych i wydatków
 • wskaźnik zamówień dla producentów dóbr trwałych, wskaźnik sprzedaży w przedsiębiorstwach detalicznych
 • raporty o stanie zatrudnienia, o liczbie zasiłków
 • sprzedaż domów, liczba rozpoczętych budów, wskaźnik wydatków na konstrukcje budowlane
 • Produkt Krajowy Brutto
 • wskaźniki inflacji
 • bilans handlowy eksportu i importu

 

Analiza fundamentalna Forex

Analiza fundamentalna to rodzaj wykorzystywanej przez inwestorów walutowych analizy, wykorzystującej dane makroekonomiczne. Taka analiza pozwala na przewidywanie przyszłych kursów walut, poprzez analizę stanu gospodarek poszczególnych państw. Zmiany gospodarcze mają bowiem wpływ na kształtowanie się cen.

Inwestor Forex zarabia, kiedy słusznie przewidzi zmianę w cenie i odpowiednio ulokuje pieniądze. Trzeba jednak zaznaczyć, że aby stosować analizę fundamentalną, trzeba dobrze ją rozumieć i mieć już pewne doświadczenie w inwestowaniu. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że śledzenie informacji makroekonomicznych wymaga poświęcenia temu sporej ilości czasu.

Rozwiązaniem dla początkujących spekulantów jest opieranie się na analizie technicznej lub zlecanie analizy fundamentalnej specjalistom. Wiedza makroekonomiczna nie jest niezbędna, ale na pewno zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.

 

Bezrobocie, poziom zatrudnienia

Bezrobocie to stan, w którym część ludzi zdolnych do pracy i deklarujący chęć jej podjęcia nie ma możliwości zatrudnienia. Poziom zatrudnienia w danym kraju świadczy o stanie jego gospodarki i jest trudnym problemem społecznym, spędzającym sen z powiek politykom.

Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych do liczby aktywnych zawodowo. Osoby aktywne zawodowo to zarówno pracujący, jak i poszukujący pracy, bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne, które mogą zostać zatrudnione w pewnych zawodach.

Przyczyny bezrobocia to m.in.:

 • wysokie dla pracodawców koszty pracy
 • popyt na pracowników niedopasowany do podaży
 • sztywne prawo pracy
 • niedopasowanie terytorialne pracowników i pracodawców
 • brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów